MITSUBISHI

Grupo Corto RSX Mitsubishi Evo ( Caja 4G63 )

Grupo Corto RSX Mitsubishi Evo ( Caja 4G63 )

Close ratio-gearbox
Final Drive

 Grupo corto RSX

Fabricado para :

- Mitsubishi EVO 

- Caja 4G63


View full details

Contact form